Ziektewet

De nieuwe arbowet in juli 2019 een jaar van kracht

Geschreven door admin

Vorig jaar zijn er wijzigingen aangebracht in de Arbowet. Werkgevers hebben een jaar de tijd gekregen van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de nieuwe wetgeving op te volgen. Per 1 juli a.s. is deze arbowet een jaar definitief. Ben jij werkgever en heb je nog niets gedaan aan de uitvoering van de arbowet? Het wordt dan hoogste tijd, want nu loop je het risico een fikse boete te krijgen van de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het doel van de nieuwe wetgeving is dat de bedrijfsgezondheid in het algemeen verbetert. Maar ook zou preventie van ziekte en verzuim meer centraal moeten staan en de betrokkenheid bij arbodienstverlening groter.

Wat is er veranderd in de arbowet?

De nieuwe arbowet die nu bijna een jaar van kracht is, bevat een aantal nieuwe onderdelen. Zo is een nieuw onderdeel van de wet het zogeheten ‘basiscontract’. In dit basiscontract worden minimumeisen opgesteld tussen de arbodienstverlener en de opdrachtgever, zoals het recht op een second opinion en toegang tot de werkvloer.

In de praktijk komt het neer op het sluiten van een basiscontract tussen werkgever en een gecertificeerde arbodienst (de vangnetregeling).

In sommige situaties is het mogelijk dat de werkgever het arbo- en verzuimbeleid regelt via een maatwerkregeling. Hoe het ook geregeld is, iedere werkgever is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract.

Wat te doen voor de arbowet?

De digitale toolkit Nieuwe Arbowet is gevuld met o.a. nuttige factsheets en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. Als je deze gemist hebt kun je het alsnog hier downloaden

Volgens de nieuwe arbowet zijn werkgevers verplicht om zich te laten bijstaan door deskundigen zoals een onder andere een bedrijfsarts,veiligheidsdeskundige als er een van de volgende taken moet worden uitgevoerd:

 1. Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding voor medewerkers;
 2. Risico-inventarisatie en risico-evaluatie (RI&E);
 3. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 4. Medische keuring voor sollicitanten;
 5. Communicatie met de bedrijfsarts: voor werknemers moet het eenvoudig zijn toegang te krijgen tot de bedrijfsarts. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een inloopspreekuur;
 6. De samenwerking tussen deskundigen – bedrijfsarts, preventiemedewerker en or – moet zijn vastgelegd;
 7. Openbaarheid van een bezoek van de bedrijfsarts aan de werkplek van de werknemer;
 8. De werknemer moet een second opinion aan kunnen vragen indien gewenst.

Het is voor werkgevers van belang bovenstaande punten op te volgen. Bij gebreken van de naleving van het basiscontract kan de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid een boete geven.

Wat als jouw organisatie de arbowet niet naleeft?

De inspectie SZW geeft in de meeste gevallen eerst een waarschuwing en eist dat de arbowet wordt nageleefd. Als vervolgens blijkt dat er niks is veranderd, dan kan de inspectie SZW een boete uitdelen. De kosten variëren tussen de €750 en €1500 euro.

Dit zijn de boetes rondom het basiscontract:

 • Basiscontract niet compleet: 750 euro
 • Basiscontract niet aanwezig: 1.500 euro
 • Ontbreken van afspraken-ondersteuning bij verzuimbeleid: 750 euro
 • Ontbreken van werkwijze bedrijfsarts: 1.500 euro
 • Ontbreken van attendering werknemers op open spreekuur: 1.500 euro